• Oznamy
  • Podujatia
  • Médiá

Newsletter

    Prihláste sa na odoberanie noviniek do mailu:

ÚRADNÉ HODINY MSÚ

Pondelok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:30
Utorok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:30
Streda 08:00 - 11:30
12:30 - 16:30
Štvrtok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Sobota -
Nedeľa -

ÚRADNÉ HODINY PODATEĽNE MSÚ

Pondelok 07:00 - 16:00
Utorok 07:00 - 16:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:30
Piatok 07:00 - 15:30
Sobota -
Nedeľa -

Úradné dni pre verejnosť spoločného stavebného úradu sú pondelok a streda. NÁMESTIE SLOBODY 145/10 | SKALICA 90901 | +421 34 6903 105 | mesto@mesto.skalica.sk

Podujatia - časté otázky

- Čo rozumieme pod termínom verejné kultúrne podujatie?

(1) Verejnými kultúrnymi podujatiami (ďalej len „podujatie“) sa podľa zákona rozumejú verejnosti prístupné

a) divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,

b) koncerty, hudobné a tanečné produkcie,

c) výstavy diel výtvarných umení, diel úžitkového umenia a prác ľudovej výtvarnej tvorivosti,

d) festivaly a prehliadky v oblasti kultúry a umenia,

e) tanečné zábavy a iné akcie v oblasti spoločenskej zábavy.

(2) Pre účely tohto zákona sa za podujatia považujú aj verejnosti prístupné artistické produkcie, cirkusové a varietné predstavenia.

(3) Podujatie sa považuje za verejnosti prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.

- Kto môže byť usporiateľom verejného kultúrneho podujatia?

Usporiadateľmi podujatí môžu byť právnické alebo fyzické osoby.

- Kedy treba podať oznámenie ?

Každý usporiadateľ verejného kultúrneho podujatia/ viď vyššie/ je povinný podať oznámenie.

Oznámenie určené obci treba podať na obecnom úrade najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie prijať aj v kratšej lehote. Zmeny v údajoch uvedených v oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.

- Môže mesto zakázať podujatie?

Obec môže zakázať podujatie, ktoré sa má konať na mieste, kde by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie alebo kde by konanie podujatia obmedzovalo verejnú dopravu alebo zásobovanie obyvateľstva.

- Za čo je zodpovedý usporiadateľ podujatia?

Usporiadateľ zodpovedá za utvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom.

- Čo vyplýva z neplnenia oznamovacej povinnosti?

Usporiadateľovi, ktorý je právnickou osobou, môže obec za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa tohto zákona, za usporiadanie podujatia, ktoré bolo zakázané, ako aj za porušenie iných povinností usporiadateľa uložiť pokutu do 331 €.