• Oznamy
 • Podujatia
 • Médiá

Newsletter

    Prihláste sa na odoberanie noviniek do mailu:

ÚRADNÉ HODINY MSÚ

Pondelok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:30
Utorok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:30
Streda 08:00 - 11:30
12:30 - 16:30
Štvrtok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Sobota -
Nedeľa -

ÚRADNÉ HODINY PODATEĽNE MSÚ

Pondelok 07:00 - 16:00
Utorok 07:00 - 16:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:30
Piatok 07:00 - 15:30
Sobota -
Nedeľa -

Úradné dni pre verejnosť spoločného stavebného úradu sú pondelok a streda. NÁMESTIE SLOBODY 145/10 | SKALICA 90901 | +421 34 6903 105 | mesto@mesto.skalica.sk

Životné prostredie

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
A. Ochrana prírody a krajiny
B. Ovzdušie
C. Vody

A. OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY
Legislatíva v platnom znení:

 • zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny,
 • vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z.
 • vyhláška MŽP č. 492/2006 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP č. 24/2003 Z.z.
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Vydanie súhlasu na výrub dreviny

B. OVZDUŠIE
Legislatíva v platnom znení:

 • zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší
 • zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Povolenie stavby malého znečisťovania ovzdušia

C.  VODY
Legislatíva v platnom znení:

 • zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.  
 • 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 • zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby