• Oznamy
 • Podujatia
 • Médiá

Newsletter

    Prihláste sa na odoberanie noviniek do mailu:

ÚRADNÉ HODINY MSÚ

Pondelok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:30
Utorok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:30
Streda 08:00 - 11:30
12:30 - 16:30
Štvrtok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Sobota -
Nedeľa -

ÚRADNÉ HODINY PODATEĽNE MSÚ

Pondelok 07:00 - 16:00
Utorok 07:00 - 16:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:30
Piatok 07:00 - 15:30
Sobota -
Nedeľa -

Úradné dni pre verejnosť spoločného stavebného úradu sú pondelok a streda. NÁMESTIE SLOBODY 145/10 | SKALICA 90901 | +421 34 6903 105 | mesto@mesto.skalica.sk

Doprava, cestné hospodárstvo a stavebná správa

Legislatíva:

 • zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
 • vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva cestný zákon
 • zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke
 • vyhláška č. 9/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
 • zákon č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

Obce na miestnych komunikáciách a účelových komunikáciách určujú použitie dopravných značiek a dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská (so súhlasom dopravného inšpektorátu).

Pôsobnosť špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie vykonávajú obce ako prenesený výkon štátnej správy. Takého úkony sú:

 1. pripájanie pozemných komunikácií
 2. zriaďovanie vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti
 3. úpravy alebo zrušenia pripojenia a vjazdov

Obec ako cestný správny orgán rozhoduje o uzávierke miestnych komunikácií, obchádzke a odklone, po dohode s dopravným inšpektorátom.

Obec ako cestný správny orgán povoľuje zvláštne užívanie miestnych komunikácií so súhlasom dopravného inšpektorátu. Takéto užívanie je najmä:

 1. preprava nadmieru ťažkých a rozmerných nákladov
 2. umiestňovanie zariadení alebo predmetov na miestnej komunikácii (predajných, reklamných, zábavných)
 3. umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov, zariadení, materiálu na miestnej komunikácii
 4. usporadúvanie akcií, umiestňovanie vecí a zariadení (napr. hospodárskych, kultúrnych, zábavných,..)
 5. hnanie stáda dobytka
 6. vláčenie kmeňov alebo iných predmetov, ktorými by sa mohla MK poškodiť
 7. zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby vedení každého druhu

Ostatná stavebná správa: