• Oznamy
  • Podujatia
  • Médiá

Newsletter

    Prihláste sa na odoberanie noviniek do mailu:

ÚRADNÉ HODINY MSÚ

Pondelok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:30
Utorok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:30
Streda 08:00 - 11:30
12:30 - 16:30
Štvrtok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Piatok 08:00 - 11:30
12:30 - 15:00
Sobota -
Nedeľa -

ÚRADNÉ HODINY PODATEĽNE MSÚ

Pondelok 07:00 - 16:00
Utorok 07:00 - 16:00
Streda 07:00 - 17:00
Štvrtok 07:00 - 15:30
Piatok 07:00 - 15:30
Sobota -
Nedeľa -

Úradné dni pre verejnosť spoločného stavebného úradu sú pondelok a streda. NÁMESTIE SLOBODY 145/10 | SKALICA 90901 | +421 34 6903 105 | mesto@mesto.skalica.sk

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2015/16

Informácia pre zákonných zástupcov / rodičov / detí k zápisu do 1. ročníka ZŠ.

ZÁKON 245/2008 Z.z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje prihlasovaciu povinnosť zákonných zástupcov /rodičov/ k zápisu detí do 1.ročníka ZŠ .

Povinná školská dochádzka a jej plnenie §19

3) Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť, ak tento zákon neustanovuje inak

(4) Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie....

§20 Plnenie povinnej školskej dochádzky

1) Povinná školská dochádzka sa plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľa tohto zákona, ak tento zákon neustanovuje inak

2) Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len "zápis") …

            Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 1/2014 o určení školských obvodov pre základné školy na území mesta ustanovuje rozdelenie ulíc podľa ktorej žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko. Členenie mesta do obvodov škôl podľa ulíc nájdete tu:       VZN/2014

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ sa vzťahuje na všetky deti narodené od 1.9.2008 do 31.8.2009 .

Harmonogram zápisu detí od 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2015/2016

ZŠ Strážnická Skalica :

piatok 13.2.2015 v čase  14.00 - 18.00 hodina

sobota 14.2.2015 v čase 08.00 - 12.00 hodina

ZŠ Vajanského Skalica :

piatok 13.2.2015  v čase 14.00 - 18.00 hodina

sobota 14.2.2015 v čase 08.00 - 12.00 hodina

                                                                                                          Mgr. Ivan Kucharič

                                                                                                               SŠÚ Skalica

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Mesto Skalica