• Oznamy
  • Podujatia
  • Médiá

Články

Sociálna pomoc

SOCIÁLNA POMOC - SENIORI

Legislatíva:


SOCIÁLNA POMOC V HMOTNEJ NÚDZI

Legislatíva:

  • Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Skalica č. 3/2009 o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a o sociálnej pomoci občanom mesta Skalica
  • Jednorazový príspevok v dávke v hmotnej núdzi
  • Mestský letný tábor Lienka


Útulok Cesta:

pdfŽiadosť o ubytovanie - jednotlivec

pdfŽiadosť o poskytnutie soc. služby - osamelý rodič s dieťaťom