• Oznamy
  • Podujatia
  • Médiá

Články

Dane a poplatky

pdfPriznanie FO + PO
pdfPotvrdenie o podaní priznania
pdfPoučenie na vyplnenie priznania

Legislatíva:

  • zákon č. 582/2004 Z.z. v platnom znení
  • zákon č. 563/2009 Z.z. v platnom znení
  • VZN č. 4/2012
  • VZN č. 6/2012


M I E S T N E  D A N E  A  P O P L  A T K Y

D a ň  z  n e h n u t e ľ n o s t í

Táto daň zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Priznanie k dani z nehnuteľností , k dani za psa za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje sa podáva vždy k 31. januáru. Nepodáva sa však každoročne, ale iba v prípade, keď u daňovníka nastanú zmeny v rozhodujúcich skutočnostiach.

napríklad:

- kúpa

- predaj

- kolaudácia

- zmena výmery

- zmena účelu využitia nehnuteľnosti

Daňovník uplatní nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok na zníženie dane alebo oslobodenie od dane, najneskôr do konca januára, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti. Daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Daň z pozemkov

Daňovníkom je vlastník pozemku zapísaný v katastri, správca pozemku vo vlastníctve štátu, obce, alebo samosprávneho kraja. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou alebo fyzickou osobu a nájomca.

Nájomca je daňovníkom ak:

a) nájomný vzťah k pozemku trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a nájomca je zapísaný v katastri;

b) má v nájme pozemky spravované Slovenským pozemkovým fondom;

c) má v nájme náhradné pozemky daňovníka, ktorému boli pridelené na obhospodarovanie náhradné pozemky vyčlenené z pôdneho fondu užívaného právnickou alebo fyzickou osobu.

Predmet dane tvoria:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty;

b) záhrady;

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy;

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy;

e) stavebné pozemky.

Daň zo stavieb

Daňovníkom v prípade tejto dane je vlastník stavby alebo správca stavby vo vlastníctve štátu, obce, alebo samosprávneho kraja.

Predmet dane tvoria:

a) stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu;

b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu;

c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu;

d) samostatne stojace garáže;

e) stavby hromadných garáží; stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou;

f) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu;

g) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou;

h) ostatné stavby.

 

Daň z bytov

Daňovníkom dane z bytov je vlastník bytu alebo nebytového priestoru alebo správca bytu alebo nebytového priestoru vo vlastníctve štátu, obce, alebo samosprávneho kraja.

Daň za psa

Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní, staršieho ako 6 mesiacov.

Daň za ubytovanie

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorým je hotel, motel, botel, hostel, penzión, apartmánový dom, kúpeľný dom, liečebný dom, ubytovacie zariadenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, turistická ubytovňa, chata, stavba na individuálnu rekreáciu, zrub, bungalov, kemping, minikemping, táborisko, rodinný dom, byt v bytovom dome, v rodinnom dome alebo stavbe slúžiacej na viaceré účely.

Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Za nevýherné hracie prístroje sú považované elektrické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry. 

 

Vybavuje: 

Lucia Kubová, Jana Lorencová - referentky miestnych daní a poplatkov
č.t. 6903226, e-mail : Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  , Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.